Zorg als erezaak

Er is meer mogelijk dan je denkt

Aldus de website van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het is een duidelijke uitnodiging aan veteranen om hulp te vragen als ze die nodig hebben.

Zorg voor veteranen is gelukkig niet een erezaak alleen. Sinds 28 juni 2014 is de zorgplicht ook wettelijk verankerd want per die datum zijn de Veteranenwet en het Veteranenbesluit in werking getreden. De Nederlandse overheid heeft lange tijd onvoldoende aandacht gehad voor het belang van adequate zorg en nazorg voor veteranen. Het idee achter de Veteranenwet was om duidelijk vast te leggen dat veteranen recht hebben op erkenning, waardering en goede zorg. Zo weet Defensie waar ze zich aan moet houden en weten veteranen waar ze recht op hebben. Een veteraan is volgens de Veteranenwet – kortweg – een militair of gewezen militair die Nederland onder oorlogsomstandigheden heeft gediend dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.

Uit het Veteranenbesluit en de bijbehorende toelichting is over die zorgplicht in een notendop het volgende geregeld. Defensie zendt alleen medisch geschikte militairen uit. Wie wordt uitgezonden, wordt uiteraard goed voorbereid op de uitzending waarbij er nadrukkelijk ook aandacht moet worden besteed aan het welzijn van de militair. Militairen leren hoe ze zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Zo moeten militairen worden onderwezen in het voorkomen en herkennen van psychische overbelasting bij zichzelf en collega militairen. Daarnaast leren ze waar ze tijdens de uitzending terecht kunnen voor hulp.

De thuisblijvers worden van tevoren goed ingelicht door Defensie. Ook tijdens de uitzending zorgt Defensie ervoor dat het thuisfront goed op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de uitzending. Na terugkomst worden militairen de eerste 18 maanden proactief begeleid door Defensie. Daarna zal Defensie veteranen stimuleren om terugkomdagen te blijven bezoeken.

Als militairen vragen of problemen hebben die mogelijk met een uitzending te maken hebben, dan kan men aankloppen bij Defensie of het Veteranenloket. (http://veteranenloket.nl/)

Het Veteranenloket zal actief dienende militairen meestal verwijzen naar Defensie die als goed werkgever de veteraan verder moet helpen. Voor dienstongeschikte veteranen die met ontslag gaan, geldt dat ze bij ontslag ‘warm’ worden overgedragen aan een zorgcoördinator van het veteranenloket. Het Veteranenloket brengt voor veteranen in kaart of passende medische of sociaal maatschappelijk hulp nodig is. Daarbij gaat het Veteranenloket actief op welke voorzieningen de militair mogelijk aanspraak maakt.
Hierna volgt een overzicht van voorzieningen waar een veteraan mogelijk recht op heeft.

 

1. Invaliditeitspensioen.
Veteranen die in oorlogsomstandigheden een ongeval, blessure of psychische aandoening hebben opgelopen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. indien aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt een invaliditeitspensioen toegekend en ook, als de invaliditeit blijvend is en meer dan 10% bedraagt, smartengeld (bijzondere invaliditeitsverhoging). Bij blijvende invaliditeit wordt ook rest-schade vergoed.

2. Verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen.
Veteranen met een WAO of WIA uitkering, krijgen een aanvulling op die uitkering bij invaliditeit.

3. Vergoeding van ziektekosten. 
Veteranen met ziektekosten die te maken hebben met een dienst gerelateerd ongeval, blessure of psychische aandoening, krijgen deze vergoed. Dat geldt ook voor het eigen risico. 

4. Noodzakelijke voorzieningen.
Als eenmaal is vastgesteld dat een veteraan invalide is dan kan hij aanspraak maken op noodzakelijke leef voorzieningen, werkvoorzieningen en geneeskundige voorzieningen. Een leef voorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit vervoer of een woningvoorziening. Bij een werkvoorziening gaat het om voorzieningen om veteranen in het arbeidsproces te kunnen houden. Bij geneeskundige voorzieningen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gehoortoestel of een veteranenhulphond.

5. Hulp bij re-integratie. 
Voor zieke veteranen stopt de re-integratieplicht van Defensie na ontslag niet. Dat geldt ook voor de relaties van veteranen. De partner van de veteraan die zonder werk komt te zitten, kan ook hulp inroepen.

6. Bemiddeling voor veteranen in contacten met zorgverleners.
Veteraan met psychische problemen krijgen ondersteuning bij het zoeken naar passende hulp. Voor veteranen is gewaarborgd dat veteranen goede en gespecialiseerde hulp kunnen krijgen. Daarom is er het landelijk zorgsysteem voor veteranen (LZV – http://www.lzv-groep.nl/). Het zorgsysteem bestaat uit 12 zorginstellingen die voorzien in maatwerk voor veteranen. Dit zorgsysteem moet ervoor zorgen dat veteranen met dienst-gerelateerde klachten zo goed mogelijk worden geholpen. Daarnaast wordt ook psychosociale begeleiding geboden door bijvoorbeeld maatschappelijk werkers.

7. Een tijdelijk inkomensvoorziening voor veteranen zonder bronnen van inkomsten. Het gaat hier om een inkomensvoorziening voor veteranen die vermoedelijk ziek zijn geworden als gevolg van wat ze in hun militaire loopbaan is overkomen. Zij krijgen dan tijdelijk inkomen in afwachting van de uitkomst van het medisch onderzoek naar hun klachten. Als daaruit blijkt dat er sprake is van dienst gerelateerde klachten, dan wordt vastgesteld op welke voorzieningen ze recht hebben. De tijdelijk voorziening wordt daarna beëindigd. Dat gebeurt ook als de veteraan geen dienst-gerelateerde klachten blijkt te hebben. Er wordt in dat laatste geval geen inkomen teruggevorderd.

Tot Slot
Defensie heeft dus volop mensen en middelen om veteranen goed te helpen. Veteranen die vragen of problemen hebben, doen er dus goed aan om bij het Veteranenloket aan te kloppen. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. En veteranen die vinden dat zij niet goed worden geholpen, kunnen terecht bij de IGK of de Veteranenombudsman.

Spring naar toolbar